Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 12. kalendárnom týždni

V 12. kalendárnom týždni boli dňa 20.03.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Henckovce, Betliar, v k. ú. mesta Rožňava, časť Nadabula a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce  Vlachovo – Hospodársky dvor a v k.ú. mesta Dobšiná –  Kovostroj a.s. Cípová.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov individuálnych vodovodov  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 22.03.2023 bola v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Drevostavby D.Ľ:J. s.r.o..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

V Rožňave   28.03.2023                                                                                                                         Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                    vedúca odd. OHŽPaZ