Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 12. kalendárnom týždni

V 12. kalendárnom týždni boli dňa 22.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná a v k.ú. obce Betliar  a  2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s. Dobšiná a v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo.

V uvedenom kalendárnom týždni bola odobratá 1 vzorka pitnej vody v k.ú. obce Nižná Slaná na Mierovej ulici č. 42 z cisterny na pitnú vodu.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná a v k.ú. obce Betliar nie sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s. Dobšiná  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Odobratá vzorka pitnej vody v k.ú. obce Nižná Slaná na Mierovej ulici č.42 z cisterny na pitnú vodu je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

 

V Rožňave   31.03.2021                                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                            vedúca odd. HŽPaZ