Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v  13. kalendárnom týždni

V 13. kalendárnom týždni boli dňa 29.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Petrovo, Hanková, Brdárka a Markuška.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

 

 

 

V Rožňave   14.04.2021                                                                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ