Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 13. kalendárnom týždni

V 13. kalendárnom týždni boli dňa 26.03.2020 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Plešivec.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 06.04.2020                                                                                                                                 Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ