Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 14. a 15. kalendárnom týždni

V 14. kalendárnom týždni boli dňa 07.04.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kečovo, Silická Brezová a v k. ú. mesta Rožňava.  

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kečovo, Silická Brezová  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

V 15. kalendárnom týždni boli dňa 12.04.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kobeliarovo, Nižná Slaná – obec a Nižná Slaná – závod.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

V Rožňave   23.04.2021                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ