Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 14. kalendárnom týždni

V 14. kalendárnom týždni bola dňa 03.04.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného  vodovodu v k.ú. obce Silica, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica –  Družstvo Silická Planina a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru v Čerpacej stanici pitnej vody v k.ú. obce Slavec.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejného vodovodu a individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo Silická Planina  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru v Čerpacej stanici pitnej vody v k.ú. obce Slavec je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z., až na ukazovateľ horčík, u ktorého bola stanovená nižšia koncentrácia ako jeho odporúčaná  hodnota.

Dňa 05.04.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Kobeliarovo, Nižná Slaná – obec, Nižná Slaná – závod, Čučma a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma – Materská škola.

 Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

V Rožňave   17.04.2023                                                                                                                        Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                 vedúca odd. OHŽPaZ