Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 14. kalendárnom týždni

V 14. kalendárnom týždni boli dňa 04.04.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Silická Brezová a Silica, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z  individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo Silická Planina – mliečnica.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k.ú. obce  Silická Brezová je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Silica nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo Silická Planina je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 06.04.2022 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Kobeliarovo, Nižná Slaná, Nižná Slaná – závod a v k.ú. mesta Rožňava – Huta   a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá  z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma – Materská škola.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kobeliarovo, Nižná Slaná, Nižná Slaná – závod a v k.ú. mesta Rožňava – Huta a individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma – Materská škola  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

V Rožňave   13.04.2022                                                                 Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ