Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 15. kalendárnom týždni

V 15. kalendárnom týždni boli dňa 11.04.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k. ú. obcí Pašková – Materská škola, Obecný úrad a Kunova Teplica – Peneta Group s.r.o., Gorkeho 3, Bratislava a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci ŠZD zo studne hromadného zásobovania v k. ú. obce Pašková – Rómska osada.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu k .ú. obce  Pašková – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obcí Pašková – Obecný úrad a Kunova Teplica – Peneta Group s.r.o., Gorkeho 3, Bratislava sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  zo studne hromadného zásobovania v k. ú. obce Pašková – Rómska osada nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli – chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Dňa 13.04.2022 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí  Bretka, Brzotín, Kečovo a v k. ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Kečovo a Bretka v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z  verejného vodovodu v k. ú. obce Brzotín je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z., až na ukazovateľ horčík, u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z  verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

 

V Rožňave   27.04.2022                                                                                                                                        Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ