Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 16. a 17. kalendárnom týždni

V 16. kalendárnom týždni boli dňa 19.04.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Dlhá Ves a k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov k.ú. obce Dlhá Ves a k.ú. mesta Rožňava sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

V 17. kalendárnom týždni boli dňa 24.04.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača, Krásnohorské Podhradie a Krásnohorská Dlhá Lúka a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Drnava- Zdravotné strediskoDrnava -Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov k.ú. obcí Krásnohorské Podhradie a Krásnohorská Dlhá Lúka sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Pača nie je v súlade s limitmi   ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu k.ú. obce Drnava- Zdravotné stredisko nie je v súlade s limitmi   ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z., v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu k.ú. obce Drnava- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským nie je v súlade s limitmi   ustanovenými vyhláškou  č. 91/2023 Z.z., v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

 

 

 

V Rožňave  04.05.2023                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                             vedúca odd. OHŽPaZ