Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 16. a 18. kalendárnom týždni

V 16. kalendárnom týždni boli dňa 19.04.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bohúňovo Bretka.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov k.ú. obcí Bohúňovo Bretka sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

V 18. kalendárnom týždni boli dňa 03.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná, 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná- RS Baník pod Radzimom,1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci ŠZD v úpravni vody v k.ú. obce Gemerská Poloma- Podsúľová.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov k.ú. obcí Rejdová a Vyšná Slaná sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná- RS Baník pod Radzimom je v súlade s limitmi   ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá z úpravne vody v k.ú. obce Gemerská Poloma- Podsúľová nie je v súlade s limitmi   ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v  ukazovateľochpach a voľný chlór.

 

V Rožňave  17.05.2023                                                         Ing. Jana Hricková                                                                                                 

                                                                                                   vedúca odd. OHŽPaZ