Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 16. kalendárnom týždni

V 16. kalendárnom týždni boli dňa 17.04.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Petrovo, Markuška, Brdárka, Hanková  a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z  individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rudná – Potraviny Ra To .

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov k.ú. obcí Markuška, Brdárka a Petrovo   sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Hanková nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú obce Rudná – Potraviny Ra To je v súlade s limitmi ustanovenými  vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

 

 

V Rožňave  25.04.2023                                                                               Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                        vedúca odd. OHŽPaZ