Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 16. kalendárnom týždni

V 16. kalendárnom týždni boli dňa 19.04.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vyšná Slaná, Rejdová a Henckovce.  

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení  vyhlášky  č.  97/2018  Z. z.  (  ďalej  len  „  vyhláška  č.  247/2017  Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Rejdová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch zákal, vápnik a horčík, horčík, železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch  horčík a voľný chlór a v senzorickom ukazovateli pach.

Dňa 21.04.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Ardovo a Silica, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo Silická Planina a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z  Úpravne vody – Čerpacej stanice v k. ú. obce Slavec.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Ardovo, Silica, z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo Silická Planina a z Úpravne vody – Čerpacej stanice v k.ú. obce Slavec v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

V Rožňave   03.05.2021                                                      Ing. Jana Hricková         

                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ