Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 17. kalendárnom týždni

V 17. kalendárnom týždni boli dňa 25.04.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Lúčka, Lipovník a Krásnohorské Podhradie, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci ŠZD z  Úpravne vody Podsuľová  v k.ú. Gemerská Poloma.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Lúčka, Lipovník a Krásnohorské Podhradie v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z  Úpravne vody Podsuľová v k.ú.  Gemerská Poloma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

V Rožňave   05.05.2022                                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ