Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 17. kalendárnom týždni

V 17. kalendárnom týždni boli dňa 26.04.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Lúčka, Lipovník, Krásnohorské Podhradie a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru v k.ú. Gemerská Poloma – Podsuľová, Úpravňa vody a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté v rámci štátneho zdravotného dozoru z verejného vodovodu v k. ú. obce Betliar.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Lúčka, Lipovník sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Krásnohorské Podhradie  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli  voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z úpravne vody v k.ú. Gemerská Poloma – Podsuľová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór a v senzorickom ukazovateli pach.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce  Betliar nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

 

V Rožňave   05.05.2021                                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ