Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 18. a 19. kalendárnom týždni

V 18. kalendárnom týždni boli dňa 03.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Krásnohorská Dlhá Lúka a mesta Rožňava.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Krásnohorská Dlhá Lúka je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu vodovodu v k.ú. mesta Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom  ukazovateli  horčík.

Dňa 10.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Rožňavské Bystré – Školská jedáleň pri MŠ a Materská škola a Rudná – Materská škola.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Školská jedáleň pri MŠ nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch voľný chlór a reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Materská škola je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rudná –Materská škola nie  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch dusičnany a reakcia vody.

 

V Rožňave   21.05.2021                                                                                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ