Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 18.a 19. kalendárnom týždni

 

V 18. kalendárnom týždni bolo dňa 27.4.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gočovo, Gemerská Poloma, Henckovce a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Gočovo, Gemerská Poloma a mesta Rožňava nie sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Dňa 29.04.2020 bolo v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gočaltovo, Brdárka, Markuška, Rozložná a Hanková.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gočaltovo, Brdárka, Markuška v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k.ú. obce Rozložná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k.ú. obce Hanková nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom  ukazovateli železo.

V 19. kalendárnom týždni bola dňa 04.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Nižná Slaná a v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka vody z prameňa hromadného zásobovania rómskej osady v obci Kobeliarovo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného  vodovodu v k.ú. obce Nižná Slaná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom  ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka  vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Kobeliarovo je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 14.05.2020                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                          vedúca odd. HŽPaZ