Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 18. kalendárnom týždni

V 18. kalendárnom týždni bola dňa 03.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Jablonov nad Turňou a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma – Materská škola.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Jablonov nad Turňou je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v senzorickom ukazovateli  pach.

Dňa 05.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Kunova Teplica – Penetta Group, Bratislava a Pašková – Obecný úrad – výdajná školská jedáleň pre materskú školu a Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru  v k.ú. obce Pašková, v rómskej osade zo studne hromadného zásobovania.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Kunova Teplica – Penetta Group, Bratislava je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Pašková – Obecný úrad – výdajná školská jedáleň pre materskú školu nie  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemickom ukazovateli absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Pašková – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským nie  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch absorbancia, železo a voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru zo studne hromadného zásobovania  v k.ú. obce Pašková – rómska osada nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Enterokoky a vo fyzikálnom ukazovateli reakcia vody.

 

V Rožňave   13.05.2021                                                                                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ