Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 19. – 20. kalendárnom týždni

V 19. kalendárnom týždni boli dňa 09.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce Lipovník a v k. ú. mesta Rožňava.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Lipovník nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v  ukazovateli voľný chlór a v ukazovateli horčík,  u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. až na ukazovateľ horčík, u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

V 20. kalendárnom týždni bola dňa 16.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu  v k. ú. obce Jovice – Farma Rožňava, Breziny  – Domäsko s.r.o..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Jovice – Farma Rožňava, Breziny – Domäsko s.r.o. je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

V Rožňave   25.05.2022                                                                                   

                                                                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ