Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 19. a 20. kalendárnom týždni

V 19. kalendárnom týždni boli dňa 04.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kobeliarovo a Betliar.  

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Kobeliarovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemických ukazovateľoch horčík a nikel.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Betliar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch vápnik a horčík, vápnik, horčík a voľný chlór.

V 20. kalendárnom týždni boli dňa 11.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Gemerská Panica – Bar Bíres, Bretka – Hospodársky dvor Sineco – Agro s.r.o. a Čoltovo – Kameňolom Colas Slovakia a.s., 2 vzorky pitnej vody ( kontrolný odber ) boli odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Rozložná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Gemerská Panica – Bar Bíres, Bretka – Hospodársky dvor Sineco – Agro s.r.o. a Čoltovo – Kameňolom Colas Slovakia a.s. a z verejného vodovodu v k.ú. obce Rozložná v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 13.05.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Plešivec a Gemerská Hôrka, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma – Ubytovanie v súkromí č. 245.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Plešivec a Gemerská Hôrka a jedna vzorka pitnej vody odobratá v k.ú. mesta Rožňava –Huta sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Jedna analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čučma – Ubytovanie v súkromí č. 245 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v senzorickom ukazovateli pach a v chemickom ukazovateli voľný chlór.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 20.05.2020                                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ