Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 19. kalendárnom týždni

V 19. kalendárnom týždni bola dňa 09.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Jablonov nad Turňou a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Lipovník – Koliba Soroška.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Jablonov nad Turňou je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Lipovník – Koliba Soroška nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

 

V Rožňave   18.05.2022                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ