Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 20. a 21.kalendárnom týždni

V 20. kalendárnom týždni boli dňa 18.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Stratená, Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Betliar a v k. ú. mesta Rožňava, mestská časť Nadabula a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Drevostavby D.Ľ.J., s.r.o. Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Stratená, Stratená – časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Betliar a v k. ú. mesta Rožňava, mestská časť Nadabula a z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Drevostavby D.Ľ.J., s.r.o. Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

V 21. kalendárnom týždni boli dňa 23.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša a v k. ú. mesta Dobšiná, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obce Dedinky – Hotel Priehrada a k. ú. mesta Dobšiná – Slovenské elektrárne, a.s. závod Vodné elektrárne, Prevádzka PVE VE Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša a v k. ú. mesta Dobšiná a z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Dedinky – Hotel Priehrada v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná – Slovenské elektrárne, a.s. závod Vodné elektrárne, Prevádzka PVE VE Dobšiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli arzén.

 

 

V Rožňave   31.05.2022                                                                                                                             Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ