Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 20. a 21. kalendárnom týždni

V 20. kalendárnom týždni boli dňa 17.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce  Lúčka a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejných vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ), až na ukazovateľ horčík, u ktorého bola stanovená nižšia koncentrácia ako jeho odporúčaná hodnota v obidvoch vzorkách.

V 21. kalendárnom týždni boli dňa 22.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Vlachovo, Gočovo, Henckovce a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Betliar – Penzion TKM a Jovice – Hydinárska farma, Breziny 240.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Vlachovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli železo a reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Betliar – Penzión TKM nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v senzorickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jovice – Hydinárska farma, Breziny 240  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

 

 

 

 

V Rožňave   31.05.2023                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ