Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 20. a 21. kalendárnom týždni

V 20. kalendárnom týždni boli dňa 19.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača a Krásnohorské Podhradie , 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov k.ú. obce Drnava – Materská škola a Základná škola.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemických ukazovateľoch – vápnik a horčík, vápnik, horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Krásnohorské Podhradie  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v  chemických ukazovateľoch absorbancia, vápnik, celkový organický uhlík a železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Drnava – Materská škola  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Drnava – Základná škola je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V 21. kalendárnom týždni bolo dňa 24.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Pača, Krásnohorské Podhradie a v k. ú. mesta Dobšiná , 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná – Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Pača –Potraviny Ra+To nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Pača –Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escherichia coli, Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Krásnohorské Podhradie – Reštaurácia u Železného grófa je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Krásnohorské Podhradie – Rodinný dom č. 740 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. mesta Dobšiná  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná – Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

V Rožňave   04.06.2021                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ