Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 20. kalendárnom týždni

V 20. kalendárnom týždni bola dňa 15.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočaltovo, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Rožňavské Bystré- Materská škola 46 školská jedáleň, Rožňavské  Bystré – Materská škola 45 a Rudná-Materská škola a v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka vody z neplaveckého bazénu v zariadení Detské voľno- časové herné centrum v meste Rožňava.

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k.ú. obce Gočaltovo je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté individuálnych vodovodov v k.ú. obce Rožňavské Bystré- Materská škola 46 a Materská škola 45 sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu k.ú. obce Rudná –  Materská škola nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Detské voľno-časové centrum v meste Rožňava spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Dňa 17.05.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Lipovník a Jablonov nad Turňou.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov k.ú. obcí Lipovník a Jablonov nad Turňou sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

 

 

 

 

 

 

V Rožňave  24.05.2023                                                                                 Ing. Jana Hricková

                                                                                                                        vedúca odd. OHŽPaZ