Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 20. kalendárnom týždni

V 20. kalendárnom týždni boli dňa 17.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Gočovo a Vlachovo, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná – Čerpacia stanica Jurki a v k.ú. obce Jovice – Farma Rožňava, Breziny 240.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Rejdová – Obecný úrad je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Rejdová – Základná škola  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Gočovo  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Vlachovo  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná – Čerpacia stanica Jurki  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jovice – Farma Rožňava, Breziny 240 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. chemickom ukazovateli voľný chlór a v senzorickom ukazovateli pach.

 

V Rožňave   27.05.2021                                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                          vedúca odd. HŽPaZ