Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 21.-23. kalendárnom týždni

V 21. kalendárnom týždni boli dňa 20.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Dedinky a mesta Dobšiná.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dedinky nie  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemickom ukazovateli horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli horčík.

Dňa 27.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bôrka a Silická Jablonica a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Bôrka – Zádielská dolina – Chata Zádiel.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Bôrka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Jablonica je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Bôrka – Zádielská dolina – Chata Zádiel je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 01.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa bola odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavec – závod Vápenka Carmeuse Slovakia, s.r.o. a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo – mliečnica.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavec – závod Vápenka Carmeuse Slovakia, s.r.o. je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Silica – Družstvo – mliečnica  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 11.06.2020                                                                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                      vedúca odd. HŽPaZ