Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 21. a 22. kalendárnom týždni

V 21. kalendárnom týždni boli dňa 25.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Štítnik a Slavošovce.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Štítnik nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli horčík – stanovený obsah horčíka je nižší ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch vápnik a horčík, vápnik, horčík,  stanovený obsah vápnika a horčíka, vápnika, horčíka je nižší ako ich odporúčaná hodnota.

V 22. kalendárnom týždni bolo dňa 30.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 6 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gočaltovo, Čierna Lehota, Ochtiná, Rakovnica, Rudná a v k.ú. mesta  Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Gočaltovo, Čierna Lehota, Rudná a v k.ú. mesta Rožňava v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Rakovnica nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór a senzorickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Ochtiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Enterokoky.

 

 

 

V Rožňave   08.06.2022                                                                                                                                          Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                       vedúca odd. HŽPaZ