Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 21. kalendárnom týždni

V 21. kalendárnom týždni boli dňa 18.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bretka a Bohúňovo, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté  z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – ČSPHM OMV Slovakia s.r.o. a Kameňolom KAM-BET, spol. s r.o.,  odobraté boli 2 kontrolné vzorky z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava, v ktorých bol zisťovaný obsah železa.   

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Bretka  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Bohúňovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch zákal, železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – ČSPHM OMV Slovakia s.r.o.  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch reakcia vody a  železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Kameňolom KAM – BET, spol. s r.o. nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Obe analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava nie v  ukazovateli železo v súlade s medznou hodnotou ustanovenou vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 20.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 3 kontrolné vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Kobeliarovo, v ktorých bol zisťovaný obsah niklu. Všetky 3 analyzované vzorky pitnej vody sú v ukazovateli nikel v súlade s najvyššou medznou hodnotou ustanovenou vyhláškou č. 247/2017 Z.z.  Kontrolou obsahu voľného chlóru v sieti verejného vodovodu v obci Kobeliarovo v čase odberov vzoriek bolo zistené prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa voľný chlór na jednom odberovom mieste.

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 28.05.2020                                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ