Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 22. a 23. kalendárnom týždni

V 22. kalendárnom týždni boli dňa 29.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná a  v k.ú obce Betliar.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná je  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. obce Betliar    je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z., až na ukazovatele horčík, vápnik, vápnik a horčík, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako je ich odporúčaná hodnota.

V 23. kalendárnom týždni boli dňa 05.06.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Brzotín, Bretka, Ardovo, Silická Brezová a 1 vzorka  pitnej vody bola odobratá z individuálneho  vodovodu v k.ú. obce Gemerská Panica – Pivovar Jajknekem

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté  z verejných vodovodov a individuálneho  vodovodu  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

 

 

 

 

V Rožňave   16.06.2023                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ