Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 22. a 23. kalendárnom týždni

V 22. kalendárnom týždni boli dňa 02.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Slavošovce a Štítnik.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z.z. “ ) v chemických ukazovateľoch  vápnik a horčík, vápnik, horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Štítnik  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli horčík.

V 23. kalendárnom týždni boli dňa 07.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Stratená, Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Betliar a v k.ú. mesta Rožňava – Nadabula, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obce  Stratená, Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa a z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce  Betliar a v k.ú. mesta Rožňava nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

 

 

 

 

V Rožňave   18.06.2021                                                                  Ing. Jana Hricková

                                                                                                           vedúca odd. HŽPaZ