Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 22. kalendárnom týždni

V 22. kalendárnom týždni bolo dňa 31.05.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k.ú. obcí Čierna Lehota, Gočaltovo, Rakovnica,  Rudná a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitných vôd odobratých z verejných vodovodov  v k.ú. obcí Čierna Lehota, Gočaltovo, Rakovnica v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Rudná  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. mesta Rožňava nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Dňa 02.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Ochtiná Koceľovce.

Analyzované vzorky pitných vôd odobratých z verejných vodovodov  v k.ú. obcí Ochtiná a Koceľovce v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V Rožňave   11.06.2021                                                                                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ