Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 22. kalendárnom týždni

V 22. kalendárnom týždni bola dňa 29.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného  vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná – Vodná elektráreň.

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná – Vodná elektráreň nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z., v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Dňa 31.05.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí  Štítnik, Ochtiná, Slavošovce, Koceľovce a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Rožňavské Bystré – Predajňa potravín a zmiešaného tovaru č. 241.

 Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Rožňavské Bystré – Predajňa potravín a zmiešaného tovaru č. 241 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z., v mikrobiologických ukazovateľoch kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a črevné enterokoky.

 

V Rožňave   06.06.2023                                                                                                          Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                          vedúca odd. OHŽPaZ                                                                                                                                                                                          v.z. Mgr. Štefan Roda