Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 22. kalendárnom týždni

V 22. kalendárnom týždni bolo dňa 25.05.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Honce, Rakovnica, Rudná a v k. ú. mesta Rožňava Rožňava, časť Nadabula  a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa hromadného zásobovania v k. ú. obce Rožňavské Bystré.  

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Honce  nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli voľný chlór a v ukazovateli pach.

Ostatné analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a z prameňa hromadného zásobovania sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

V Rožňave 03.06.2020                                                                                                                                               Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ