Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 23. – 24. kalendárnom týždni

V 23. kalendárnom týždni boli dňa 06.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec Gemerská Hôrka.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Plešivec nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v ukazovateli horčík,  u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Hôrka je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

V 24. kalendárnom týždni boli dňa 13.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bretka, BrzotínSilická Brezová, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu  v k. ú. obce Gemerská Panica – Pivovar Jajnekem, s.r.o., Kollárová 15, Tornaľa a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa voľne prístupného v k. ú. obce Bretka – Rómska osada.

Všetky analyzované vzorky pitnej vody odobraté v 24. kalendárnom týždni dňa 13.06.2022  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

V Rožňave   23.06.2022                                                                                                                                               Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ