Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 23. – 31. kalendárnom týždni

Na úplnú analýzu boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa v 23. kalendárnom týždni, dňa 06.06.2022 odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec Gemerská Hôrka a v 25. kalendárnom týždni, dňa 20.06.2022 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Krásnohorské Podhradie Krásnohorská Dlhá Lúka.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Plešivec nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v ukazovateli horčík, u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Krásnohorské Podhradie, Gemerská Hôrka a Krásnohorská Dlhá Lúka v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzované rádiologické ukazovatele vo všetkých vzorkách odobratých z verejných vodovodov v k. ú. obcí Krásnohorské Podhradie, Gemerská Hôrka, Krásnohorská Dlhá Lúka a Plešivec sú v súlade s limitmi uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.

V 30. kalendárnom týždni bola dňa 27.07.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorky pitnej vody z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Betliar – Múzeum, Bufet Spanga.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k .ú. obce  Betliar – Múzeum, Bufet Spanga nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

V 31. kalendárnom týždni bolo dňa 01.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rozložná, Bretka, Bohúňovo a Pača, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z Čerpacej stanice pitnej vody Slavec v k. ú. obce Slavec.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k .ú. obce  Rozložná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Bretka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie a v ukazovateli horčík, u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Bohúňovo  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k .ú. obce  Pača – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k .ú. obce  Pača – Potraviny RA + TO nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z Čerpacej stanice pitnej vody v k. ú. obce Slavec nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

  

V Rožňave, 12.08.2022                                                                                                                                                            Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ