Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 23. kalendárnom týždni

V 23. kalendárnom týždni boli dňa 06.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Ochtiná a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obcí Gemerská Panica Základná škola s VJM a Bretka – Sineco Agro s.r.o.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Ochtiná – Obecný úrad je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Ochtiná – Materská škola  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gemerská Panica – Základná škola s VJM nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli vodivosť.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Bretka – Sineco Agro s.r.o. nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

 

V Rožňave   15.06.2022                                                                                                                                          Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ