Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 23. kalendárnom týždni

V 23. kalendárnom týždni boli dňa 01.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Silica Brzotín – Bak.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silica  nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemických ukazovateľoch horčík, voľný chlór a celkový organický uhlík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Brzotín – Bak  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli horčík.

 

 

 

V Rožňave 25.06.2020                                                                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ