Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 24. – 25. kalendárnom týždni

V 24. kalendárnom týždni boli dňa 15.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k. ú. obce  Slavec – Gombasek – Gombasecká   jaskyňa – vstupný areál, Záhradkárstvo Hamelli, Vápenka Carmeuse Slovakia s.r.o. a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá  z verejného vodovodu v k. ú. obce  Kečovo – Domica jaskyňa – bufet.

Všetky analyzované vzorky pitnej vody odobraté v 24. kalendárnom týždni dňa 15.06.2022  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

V 25. kalendárnom týždni boli dňa 20.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k. ú. obce Drnava – Zdravotné stredisko a ZŠ s VJM.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Drnava –  a ZŠ s VJM  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Drnava –    Zdravotné stredisko nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v  mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

 

V Rožňave   29.06.2022                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                               vedúca odd. HŽPaZ