Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 24. a 25. kalendárnom týždni

V 24. kalendárnom týždni boli dňa 12.06.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k. ú. obcí Honce a Čierna Lehota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Čierna Lehota  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ),

až na ukazovatele vápnik a horčík, vápnik, horčík, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako je ich odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Honce – obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v  chemických ukazovateľoch zákal, nikel, železo a mangán.

V 25. kalendárnom týždni boli dňa 19.06.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k. ú. obcí   Gemerská HôrkaPlešivec a 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obcí Plešivec – Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Gemerská Panica – Základná škola a Pizza Barbell/Bar Bikers Caffe GP.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gemerská HôrkaPlešivec  a individuálneho vodovodu v k. ú. obce Plešivec – Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gemerská Panica – Základná škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v chemickom ukazovateli vodivosť.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gemerská Panica – Pizza Barbell/Bar Bikers Caffe GP nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli črevné enterokoky.

 

V Rožňave   28.06.2023                                                                                                                          Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                           vedúca odd. OHŽPaZ