Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 24. a 25. kalendárnom týždni

V 24. kalendárnom týždni boli dňa 14.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Plešivec a Gemerská Hôrka.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Plešivec  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli ukazovateli horčík.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Gemerská Hôrka je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 16.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Slavec – Gombasek – Gombasecká jaskyňa – vstupný areál, Záhradárstvo Hamelli a Vápenka Carmeuse Slovakia s.r.o..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Slavec –  Gombasek – Gombasecká jaskyňa – vstupný areál nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch – Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Slavec – Záhradkárstvo Hamelli nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli pach.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Slavec – Vápenka Carmeuse Slovakia s.r.o. je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V 25. kalendárnom týždni boli dňa 21.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bretka, Gemerská Hôrka, Silická Brezová, Brzotín a  1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Bretka – rómska osada.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Bretka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Gemerská Hôrka, Silická Brezová, Brzotín z prameňa hromadného zásobovania v k.ú. obce Bretka – rómska osadav súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

V Rožňave   02.07.2021                                                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                                 vedúca odd. HŽPaZ