Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 24. kalendárnom týždni

V 24. kalendárnom týždni boli dňa 12.06.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k. ú. obcí Rudná a Rakovnica.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

Dňa 14.06.2023 bola v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava a 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obce Slavec – Gombasecká jaskyňa – vstupný areál, Carmeuse Slovakia a.s. a Záhradkárstvo Hamelli.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu a individuálnych vodovodov v k. ú. obce Slavec – Gombasecká jaskyňa – vstupný areál, Carmeuse Slovakia a.s. v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Slavec – Záhradkárstvo Hamelli nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických  ukazovateľoch Escherichia coli,  Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36o a v chemických ukazovateľoch dusičnany a absorbancia.

 

V Rožňave   23.06.2023                                                                                                                 Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                          vedúca odd. OHŽPaZ