Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 24. kalendárnom týždni

V 24. kalendárnom týždni boli dňa 08.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Pača, Krásnohorské Podhradie a mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Pača a  Krásnohorské Podhradie sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Dňa 10.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Kečovo a Kečovo – Domica vstupný areál jaskyne a 2 kontrolné vzorky pitnej vody boli odobraté z verejného vodovodu v k. ú. obce Bohúňovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k. ú. obce  Kečovo a Kečovo – Domica vstupný areál jaskyne sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzované kontrolné vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k. ú. obce Bohúňovo sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

 

 

V Rožňave 17.06.2020                                                                                                                                                     Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ