Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 25. – 26. kalendárnom týždni

 

V 25. kalendárnom týždni boli dňa 15.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dlhá Ves a Ardovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

V 26. kalendárnom týždni boli dňa 22.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Gemerská Poloma a Nižná Slaná, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z úpravne vody Podsuľová,  1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta  Dobšiná – ČS Jurki Dobšiná a 2 vzorky vody boli odobraté v rámci štátneho zdravotného dozoru  z prameňov hromadného zásobovania v k.ú. obce Vlachovo a v k.ú. mesta  Dobšiná  – Dobšinský kopec.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gemerská Poloma nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom, železo a absorbancia.

Ostatné analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu, z úpravne vody, z individuálneho vodovodu a prameňov hromadného zásobovania sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 24.06.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody – 1 vzorka z verejného vodovodu v k. ú. obce Vlachovo a jedna vzorka z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Vlachovo je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom  ukazovateli koliformné baktérie.

 

 

V Rožňave 02.07.2020                                                                                                                                                     Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ