Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 27. kalendárnom týždni

V 27. kalendárnom týždni boli dňa 03.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce  Bôrka, v k.ú. obce  Hrhov a v k.ú. obce  Silická Jablonica.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté   z verejných vodovodov v k.ú. obce  Bôrka, v k.ú. obce  Hrhov a v k.ú. obce  Silická Jablonica sú  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov. 

V Rožňave   13.07.2023                                                                                                                              Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                         vedúca odd. HŽPaZ