Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 27. kalendárnom týždni

V 27. kalendárnom týždni boli dňa 04.07.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce  Pača, v k. ú. obce  Bôrka, v k. ú. obce  Hrhov a v k. ú. obce Silická Jablonica

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Bôrka nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Silická Jablonica nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z..v mikrobiologickom ukazovateli  Koliformné baktérie.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce  Pača a v k. ú. obce  Hrhov sú  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z..

 

V Rožňave   15.07.2022                                                                                                                                                 Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                           vedúca odd. HŽPaZ

                                                                                                                                                               v.z. vedúci odd. PPLaT  Mgr. Štefan Roda