Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v  28. kalendárnom týždni

V 28. kalendárnom týždni boli dňa 06.07.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody, 2 z verejných vodovodov v k. ú. obcí Slavošovce a Štítnik a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Štítnik.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce Slavošovce a Štítnik v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce ŠtítnikStolárska a drevárska výroba, Kalina je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 08.07.2020 bolo v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky a Nižná Slaná – obec a v k.ú. mesta Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obce Dedinky a Nižná Slaná – obec v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná nie v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch voľný chlór, železo a zákal a v biologickom ukazovateli – Abiosestón.

V Rožňave 16.07.2020                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                       vedúca odd. HŽPaZ