Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 29. kalendárnom týždni

V 29. kalendárnom týždni bolo dňa 19.07.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd, 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vlachovo, Nižná Slaná – závod, Nižná Slaná – obec, Kobeliarovo a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma – Podsuľová – EuroTalc s.r.o. Štôlňa Elisabeth 1.

Analyzované vzorky pitných vôd odobratých z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Vlachovo, Nižná Slaná – závod, Nižná Slaná – obec, Kobeliarovo v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Gemerská Poloma – Podsuľová – EuroTalc s.r.o. Štôlňa Elisabeth 1 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a  Enterokoky.

 

 

 

 

V Rožňave   29.07.2021                                                                                                                                          Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ

                                                                                                                                                                   v.z. vedúci odd. PPLaT  Mgr. Štefan Roda