Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 29. kalendárnom týždni

V 29. kalendárnom týždni boli dňa 18.07.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Vlachovo, Nižná Slaná – závod, Nižná Slaná – obec, Kobeliarovo a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obci Gemerská Poloma – Podsuľová – Eurotalc s.r.o.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

 

 

V Rožňave   28.07.2022                                                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ