Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 29. kalendárnom týždni

V 29. kalendárnom týždni boli dňa 17.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obci  Vlachovo, Nižná Slaná – obec, Nižná Slaná – závod, Kobeliarovo a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Gemerská Poloma – Eurotalc s.r.o.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá   z verejného vodovodu v k.ú. obce Vlachovo nie je   v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ) v chemickom ukazovateli reakcia vody

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté   z verejných vodovodov v k.ú. obci Nižná Slaná – obec, Nižná Slaná – závod, Kobeliarovo sú   v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá   individuálneho vodovodu  v k.ú. obce Gemerská Poloma – Eurotalc s.r.o  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z.

 

 

 

V Rožňave   26.07.2023                                                                                                    Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                              vedúca odd. OHŽPaZ

                                                                                                                                          v.z. vedúci odd. PPLaT  Mgr. Štefan Roda