Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 29. kalendárnom týždni

V 29. kalendárnom týždni boli dňa 13.07.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Petrovo, Koceľovce a Roštár.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Petrovo a  Koceľovce sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Roštár nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

 

 

 

V Rožňave 24.07.2020                                                                                                                                                             Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                vedúca odd. HŽPaZ